top of page

WNETRZA-WNETRZNOSCI

1999, podswietlone slajdy, 2x 200x250

[...] Wnętrza -Wnętrzności, monumentalna, dwuczęściowa kompozycja złożona z sześćdziesięciu metalowych pudełek i podświetlonych diapozytywów. Praca [...] bliższa jest nowym, społecznym wątkom twórczości Konik. W jednej z części, nazwanej przez autorkę „archiwum rzeczywistości”, mamy „obrazy m.in. butów, zegar do góry nogami, tallerz, ucho, okno, akt męski, krzesło, kadr z telewizora z obrazem wojny oraz wydrążone kromki chleba”. Zdjęcia są tak ułożone, że ich formy tworzą czytelny kształt czaszki. Druga część pracy to rozpisane na kasetonowe kadry, nadnaturalnie powiększone zdjęcia kromek chleba. „Powiększenie - pisze autorka - pozbawia je cech realnych. Stają się wydrążoną w ścianie dziurą”. Egzystencjalny wymiar tej pracy podkreślony jest przez wyraźne i bezpośrednie odwołania do wątków eschatologicznych. Zarys ludzkiej czaszki jest obrazem wanitatywnym, ale też dekonstrukcją realistycznego studium czaszki jako zadania rzeźbiarskiego. (Waldemar Baraniewski, fragment tekstu z katalogu wystawy)

INTERIORS-

INTESTINES

Interiors - Intestines, 1999, illuminated slides, 2x 200x250

 

[…] Interiors-Intestines, a monumental, two-part composition comprised of sixty metal boxes and illuminated slides. A work is […] closer to the new, socially-aware themes of Konik’s practice. In one part, described as an ‘archive of reality’, we have images of things like ‘shoes, an upside-down clock, a platter, an ear, a window, a male nude, a chair, a television image of war, and hollowed-out slices of bread’. The photos have been arranged in a skull pattern. The work’s second part are enlarged photos, divided into a grid, of slices of bread. ‘The blow-up’, writes the author, ‘makes them unreal. They become a hole in the wall’. The work’s existential dimension is emphasised by clear and direct references to eschatological themes. The outline of a human skull is a vanitas image, but also a deconstruction of a realistic skull study as a sculptural assignment. (Waldemar Baraniewski, fragment of text from the exhibition’s catalog)

bottom of page